FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czas czytania krótszy niż 8 minut

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące Barmer.

Zaświadczenia możesz wysłać:

Wydruk zaświadczenia e-ZLA zawierający podpis i pieczątkę lekarza lub asystenta medycznego oraz numer statystyczny choroby (diagnozę) musi zostać przekazany do nas w przeciągu 7 dni od stwierdzenia niezdolności do pracy. Do kasy chorych musi zostać dostarczone każde zwolnienie chorobowe.

Ubezpieczeniem zostaną objęci Twoi bliscy (małżonek, rodzice), jeżeli nie posiadają na terenie Polski tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – nie pracują, nie są zarejestrowani w urzędzie pracy oraz nie pobierają świadczeń rentowych i emerytalnych.

Dzieci są zawsze objęte ubezpieczeniem rodzinnym z tym rodzicem, który posiada ubezpieczenie zdrowotne w kraju zamieszkania dzieci, czyli w Polsce. Jeśli jedno z rodziców jest ubezpieczone w NFZ wówczas dzieci zawsze będą ubezpieczone w Polsce. Nie ma w tym przypadku możliwości wyboru i skorzystania z ubezpieczenia rodzinnego w niemieckiej kasie chorych. Jest to ściśle uregulowane przepisami wymienionymi powyżej.

Jeżeli oboje rodzice pracują na terenie Niemiec wówczas sami decydują, z którym z nich będą ubezpieczone dzieci. We wniosku o ubezpieczenie rodzinne należy podać dane drugiego rodzica oraz informacje, w jakiej kasie jest on ubezpieczony.

Zgłoszeniu do ubezpieczenia rodzinnego członków rodzin pracowników migrujących służy formularz S1/S072. Po otrzymaniu potwierdzonego formularza S1/S072 z NFZ obejmiemy ubezpieczeniem członków Twojej rodziny. Będą oni mogli korzystać z opieki medycznej w Polsce oraz w Niemczech na podstawie karty Barmer.

Skontaktuj się z nami – przygotujemy wniosek do ubezpieczenia rodzinnego. Potrzebne będą następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka
  • kopia zaświadczenia o kontynuowaniu nauki/ studiów w przypadku dzieci w wieku 23 lat lub starszych
  • akt urodzenia lub akt małżeństwa w przypadku różnych nazwisk noszonych przez małżonków
  • zaświadczenie o dochodach np. zeznanie podatkowe, jeśli ubezpieczony prowadzi własną działalność
  • zdjęcie do Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego Barmer (dzieci od 15-go roku życia)

Napisz wiadomość na service@barmer.de lub zadzwoń.

Zgodnie z przepisami unijnymi pracownicy transgraniczni ubezpieczeni w Barmer (oraz członkowie rodziny objęci ubezpieczeniem rodzinnym) mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych w kraju zamieszkania w pełnym zakresie po zarejestrowaniu formularza S1/S072.

Na jego podstawie można korzystać z ustawowo określonych świadczeń rzeczowych tak, jakbyś był ubezpieczony w NFZ. Świadczenia rzeczowe obejmują̨ przykładowo ambulatoryjną i stacjonarną opiekę̨ medyczną, lekarstwa, środki rehabilitacji i pomocnicze oraz ewentualnie zwrot kosztów takich świadczeń.

Można również korzystać ze świadczeń w gabinetach prywatnych i dostarczyć do Barmer fakturę do refundacji.

Wyślij do nas wiadomość na adres service@barmer.de o treści: „Bitte erstellen Sie für mich das Formular S072 und senden Sie es elektronisch an das NFZ in …“ (tu podać nazwę miasta, w którym mieści się wojewódzki oddział NFZ właściwy dla miejsca zamieszkania)

W tytule podaj numer ubezpieczenia (litera i 9 cyfr z karty ubezpieczeniowej. Numer znajduje się pod zdjęciem) lub imię, nazwisko i datę urodzenia.

S1/S072 jest wydawany na wniosek ubezpieczonego przez kasę chorych Barmer. Formularz S1/ S072 to jego elektroniczna forma przesyłana przez Barmer bezpośrednio do właściwego dla miejsca zamieszkania oddziału NFZ w Polsce.

Wraz z formularzem S1/S072 ubezpieczony musi złożyć w NFZ Oświadczenie o rejestracji osoby uprawnionej lub członków osoby uprawnionej.

Zwrot kosztów poniesionych za leczenie w Polsce można uzyskać pod warunkiem, że świadczenie to jest również refundowane w Niemczech. Świadczenia, z których korzystałeś za granicą, muszą być częścią katalogu niemieckich kas chorych.

Rachunek należy przesłać do Barmer mailowo na: service@barmer.de lub pocztą na adres: Barmer, 42266 Wuppertal.

Rachunek powinien być czytelny, dokładnie opisywać świadczenie, z jakiego skorzystałeś. Bardzo pomocne jest podanie w treści maila tłumaczenia w języku niemieckim – można skorzystać z tłumacza internetowego.

W treści maila podaj również dane bankowe do przelewu.

Ważne: w przypadku planowanego leczenia szpitalnego za granicą należy przed jego rozpoczęciem złożyć wniosek i uzyskać akceptację przejęcia przez Barmer kosztów takich hospitalizacji czy zabiegów.

W przypadku świadczeń, na które w Niemczech potrzebna jest zgoda kasy chorych (np. leczenie protetyczne), przed podjęciem leczenia za granicą również należy uzyskać zgodę kasy chorych.

W przypadku świadczeń, które nie są częścią katalogu niemieckich kas chorych, nie przysługuje zwrot kosztów. Dotyczy to również przypadków, kiedy takie świadczenie jest refundowane w kraju, w którym to świadczenie zostało wykonane.

Zwrot kosztów dokonywany jest maksymalnie w wysokości stawek obowiązujących w Niemczech. Kwota zwrotu kosztów będzie pomniejszona o dopłatę (Zuzahlung), rabat apteczny (tzw. Apothekerrabatt) oraz opłatę administracyjną, która wynosi 5% kwoty zwrotu, maksymalnie 40,00 euro.

Zdjęcie możesz przekazać naszym doradcom podpisując wniosek o ubezpieczenie, dostarczyć do jednego z naszych oddziałów lub przesłać na service@barmer.de.

Barmer wysyła wnioski o wydanie karty pocztą. Można skorzystać z przesłanego formularza i odesłać nam zdjęcie. Istnieje też możliwość dostarczenia zdjęcia elektronicznie korzystając z funkcji online Upload mit Auftragsnummer (Auftragsnummer znajdziecie Państwo w korespondencji z prośbą o dosłanie zdjęcia do karty, która wysyłana jest pocztą). Więcej informacji o elektronicznym przesłaniu zdjęcia znajduje się w zakładce Meine Barmer (Niemiecki).

Jeśli nie posiadasz jeszcze karty Barmer, skorzystaj z naszego serwisu i złóż wniosek wysyłając do nas E-Mail. Otrzymasz formularz wniosku o wydanie elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Drogą mailową formularz można zamówić tutaj E-Mail-Formular (Niemiecki).

Instrukcja w zakładce Aplikacja Barmer.

Jeśli kończysz zatrudnienie na terenie Niemiec należy poinformować o tym kasę chorych wysyłając E-Mail na service@barmer.de lub listownie podając datę końca zatrudnienia, adres, pod którym będziesz przebywać w Polsce (jeśli w Barmer był zadeklarowany adres w Niemczech) oraz informacje, gdzie będzie kontynuowane ubezpieczenie zdrowotne.

Ważne jest również, aby reagować na ewentualną korespondencję od Barmer, która może zostać wysłana po wymeldowaniu Cię z kasy chorych przez pracodawcę. Jest to ankieta z zapytaniem o status ubezpieczenia. Pozwoli to uniknąć ewentualnego naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Gdy kończy się 6-tygodniowy okres wypłaty przez pracodawcę wynagrodzenia za nieobecność spowodowaną chorobą (tzw. „Lohnfortzahlung“), kasa chorych zabezpiecza Cię wypłacając zasiłek chorobowy. Do wypłaty zasiłku potrzebne są dane o dochodach od pracodawcy. Na ich podstawie Barmer wyliczy wysokość zasiłku chorobowego.

Przed wypłatą zasiłku chorobowego otrzymasz formularz z deklaracją o pobieraniu świadczeń pieniężnych (niem. Erklärung zum Bezug von Geldleistungen). Prosimy o kompletne wypełnienie tej deklaracji i odesłanie do nas. Można ją wypełnić online na stronie Barmer, w aplikacji Barmer-App przy użyciu kodu logowania (tzw. Antwort-Code) lub bezpośrednio w module/zakładce tej aplikacji Barmer Kompass. Ważne jest, aby deklaracja zawierała wszystkie niezbędne informacje oraz numer konta bankowego! W szczególności prosimy o informację, czy pobierasz rentę lub emeryturę. Prosimy o zakreślenie odpowiedniego pola przy pytaniu.

Zasiłek chorobowy wyliczany i wypłacany jest po otrzymaniu od pracodawcy danych o dochodach i odesłania przez Ciebie deklaracji „Angaben zu Geldleistungen“ (patrz pyt. 10.)

Wypłata dokonywana jest zawsze wstecz, za okresy od daty wystawienia zwolnienia (lub dnia, w którym mija 6 tygodni, za które wypłacany jest przez pracodawcę Lohnfortzahlung) do dnia wystawienia kolejnego zwolnienia po tym, jak wpłynie ono do kasy chorych.  Jeżeli zwolnienie nie będzie kontynuowane należy zgłosić ten fakt do Barmer na service@barmer.de. Wówczas świadczenie będzie wypłacone do dnia, w którym skończył się okres niezdolności do pracy.

Barmer pokrywa częściowo koszty leczenia protetycznego – protetyki stałej, czyli koron, mostów protetycznych i suprakonstrukcji, jak i protez ruchomych całkowitych i częściowych. Przed rozpoczęciem leczenia od lekarza otrzymasz „Heil-und Kostenplan“ – Plan leczenia z kosztorysem (PDF do pobrania), który wraz z oryginałem Twojej książeczki bonusowej „Bonusheft“ należy przedłożyć w jednym z oddziałów Barmer.

„Heil-und Kostenplan“ można również przesłać poczta na adres: Barmer 42266 Wuppertal lub mailowo na: service@barmer.de.

Plan leczenia z kosztorysem musi trafić do kasy chorych i zostać zaakceptowany przed rozpoczęciem leczenia. Jest to warunek konieczny, bez tego nie otrzymasz dopłaty z kasy chorych.

Od Barmer otrzymasz dofinansowanie do leczenia protetycznego w wysokości określonych stałych stawek. Dla regularnego leczenia stawka ta to około 70% kosztów leczenia, w zależności od diagnozy. Jeżeli przez lata regularnie uczęszczałeś na wizyty profilaktyczne i są one udokumentowane w książeczce bonusowej „Bonusheft“ otrzymasz bonus i kwota dofinansowania będzie wyższa.

Osoby z bardzo niskim dochodem lub pobierające świadczenia socjalne mogą otrzymać wyższa dopłatę do leczenia. O szczegóły zapytaj naszch doradców.

Jeśli jesteś użytkownikiem naszej aplikacji Barmer-App (Niemiecki) lub posiadasz konto Meine Bamer (Niemiecki), możesz korzystać z elektronicznej wersji „Bonusheft“. Wszystkie dane do wyliczenia wysokości dopłaty będą zawsze w naszym systemie.

Rodzic, który opiekuje się chorym dzieckiem, składa wniosek o zasiłek chorobowy na dziecko w kasie chorych, w której jest ubezpieczony. Na każde z dzieci przysługuje 10 dni opieki rocznie, jeśli dziecko jest objęte ubezpieczeniem rodzinnym w ustawowej kasie chorych lub z drugim rodzicem w NFZ w Polsce i nie ukończyło 12 roku życia.

Sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem uniemożliwia Ci wykonywanie pracy. Inna osoba mieszkająca we wspólnym gospodarstwie domowym nie może przejąć opieki nad dzieckiem. W przypadku dzieci ubezpieczonych w Polsce potrzebne są następujące dokumenty i informacje:

  • zwolnienie lekarskie z Polski z X w polu numer 20 zaświadczenie o ubezpieczeniu rodzinnym dziecka w Polsce
  • akt urodzenia dziecka
  • po złożeniu wniosku Barmer nawiąże kontakt z NFZ w celu sprawdzenia, czy nie został już na dziecko wypłacony zasiłek chorobowy w Polsce

Możesz skorzystać z usług stomatologicznych w Polsce i dostarczyć do Barmer rachunek za leczenie do refundacji. Koszty leczenia refundowane są według stawek obowiązujących w Niemczech. Od zwracanej kwoty odciągana jest opłata administracyjna.

Ważne, aby rachunek szczegółowo opisywał rodzaj i zakres przeprowadzonego leczenia i podany był na nim numer leczonego zęba/zębów. W przypadku leczenia protetycznego oraz leczenia ortodontycznego dzieci obowiązują takie same zasady, jak w Niemczech (czytaj wyżej w zakładce protetyka i leczenie ortodontyczne). Przed rozpoczęciem leczenia należy przedłożyć plan leczenia wraz z kosztorysem.

Faktury za leczenie można przesłać mailowo na: service@barmer.de, poczta na adres: Barmer 42266 Wuppertal lub dostarczyć do oddziału Barmer.

W korespondencji proszę podać dane bankowe do przelewu.

Jeśli nie posiadasz udokumentowanych wizyt profilaktycznych w książeczce bonusowej Bonusheft, możesz dostarczyć zaświadczenie od swojego stomatologa potwierdzające regularne wizyty kontrolne na przełomie ostatnich 5 - 10 lat.